fbpx

Devino partener GoPublish

Castiga intre 1000 si 3000 de euro lunar!

  • 00Zile
  • 00Ore
  • 00Minute

Timp ramas pana la inchiderea inscrierilor!

Detalii de facturare

Comanda ta

ProdusSub-total
Training Reprezentant Vanzari  × 1  300,00
Sub-total 300,00
Total 300,00
Total RON1492,83 RON
  • Ai card în valută? Nu-ți fă griji, poți plăti cu cardul tău în Euro, Dolari sau chiar și Lire sterline. Sistemul va face conversia automat din moneda ta în RON la cursul valutar al băncii din ziua plății.

Datele personale vor fi folosite pentru a-ți susține experiența pe acest sit web, pentru a administra accesul la contul tău și pentru alte scopuri descrise în Politica de Confidențialitate.

CONTRACT DE FURNIZARE


Încheiat între:

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

1.1 Societate GoPublish Mastermind SRL, cu sediul în Sibiu, Str. Semaforului, bl. 17, Sc. E, Et. M, Ap. m3 , jud. Sibiu, Cod Postal: 550296, având CUI: 48114301, Nr. de ordine la ORC: J32/876/2023 și Identificator Unic la Nivel European EUID ROONRC.J32/876/2023, prin reprezentant legal Mihai Claudiu Nistor în calitate de Prestator, denumit în continuare Prestatorul.

1.2 Subsemnata(ul) Nume ___________________, Prenume ___________________, domiciliat/ă în localitatea ________________________________________________________________, având nr. tel ___________________, adresa de email ___________________, în calitate de Beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, Cursant sau Utilizator, denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”.

Preambul:
În sensul prezentului Contract, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
bunuri cu elemente digitale - orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunurile nu şi-ar putea îndeplini funcţiile;
consumator - orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;
comerciant - orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acţionează în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională;
conţinut digital - date produse şi furnizate în format digital;
contract la distanţă - orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
date cu caracter personal - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
preţ - bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale;
serviciu digital - un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici:
a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;
suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de poștă electronică)
piaţă online - orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI. SPECIFICAȚIILE CURSULUI

Obiectul Contractului îl reprezintă prestarea de servicii digitale și/sau furnizarea de produse digitale, constând în următorul curs online / program online: Cursul GoPublish (denumit în continuare Cursul) de către Prestator din gama de cursuri prezentate pe platforma Beneficiarului www.gopublish.ro (denumită în continuare Site-ul sau platforma GoPublish), în favoarea Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv înscriere în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract.
2.3. Specificațiile Produselor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract, precum descrierea cursului, structura/planul modulelor necesar pentru parcurgerea și însușirea lecțiilor sunt comunicate de către Prestator Beneficiarului în detaliu fie prin publicare pe platformă sau în cadrul întâlnirii de informare și prezentare online stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.
2.4. Durata Cursului este de 9 săptămâni și de desfășoară începând cu dată de ________________, fiind structurat în ur9 săptămânimătoarele module: GoPublish Basic, GoPublish AI, GoPublish PRO. Locul desfășurării cursului este exclusiv online.
2.5. Momentul începerii prestării serviciilor este reprezentat de activarea sau reactivarea contului de Cursant pentru accesul pe platforma GoPublish aferent Cursului, ce face obiectul prezentului Contract, achitarea prețului reprezintă acordul expres al Beneficiarului de începere a cursurilor oferite.

Art.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prin acceptarea prezentelor prevederi, respectiv prin efectuarea unei înscrieri la curs, potrivit etapelor prevăzute pe site, urmată de comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți.
3.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului.

Art.4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Prețul serviciilor și produselor, ce fac obiectul prezentului contract, este în valoare de _______ EURO (sau echivalentul in lei).
4.2. Beneficiarul va achita prețul astfel:
- integral, în maxim 7 zile calendaristice de la data semnării contractului.
4.3. Plata se va efectua de către Beneficiar prin următoarea modalitate de plată:
- online, cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți.
sau
- prin transfer bancar.
4.4. Dacă Beneficiarul hotărăște pe parcursul Cursului, în mod unilateral, să nu finalizeze cursul, obligațiile de plată asumate rămân valabile, prețul respectiv toate ratele lunare, după caz, trebuind să fie achitate în integralitate, cu excepția cazului în care Beneficiarul și-a exercitat dreptul de retrage în condițiile prevăzute în Anexa 1 la prezentul.
4.5. În cazul în care Beneficiarul efectuează plata prețului prin plăți recurente Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente produselor și serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului contract, urmând a fi debitate automat din contul Beneficiarului, la scadența fiecărei rate lunare.
4.6. Plata recurentă presupune că la data scadentă a fiecărei rate lunare se va efectua automat plata de pe cardul introdus de către Beneficiar la prima comandă. Beneficiarul poate dezactiva în orice moment opțiunea de plată recurentă, cu un singur click, din contul de utilizator a Beneficiarului.
4.7. Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru produsele și serviciile digitale respectiv cursul ce face obiectul prezentului contract, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.
4.8. Factura pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul de utilizator de pe Site a Beneficiarului și descărcată din acea secțiune.

Art.5 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1 Drepturile și Obligațiile Prestatorului
5.1.1 Să furnizeze Produsele și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul Contract și de normele aplicabile. Obligația Prestatorului de furnizare a Produselor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract, se consideră îndeplinită la momentul activării contului de utilizator a Beneficiarului pentru accesul la platforma GoPublish aferent cursului, ce face obiectul prezentului Contract. Beneficiarul nu va fi nevoit să instaleze niciun software suplimentar pentru urmărirea cursurilor.
5.1.2 Să ofere Beneficiarului accesul la o comunitate de sprijin, sub forma unui grup de suport online, în măsura în care Beneficiarului trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv de curs. Prestatorul, prin angajații ori interpușii acestuia vor sprijini Beneficiarul cu răspunsuri și informații utile.
5.1.3 Să ofere serviciile și produsele, ce fac obiectul prezentului Contract, în cele mai bune condiții şi la termenele stabilite și comunicate în prealabil Beneficiarului.
5.1.4 Prestatorul isi rezervă dreptul de a anula orice curs dacă nu s-au înscris suficienți participanţi. În aceste situaţii se va restitui sumă plătită în baza prezentului Contract sau va putea fi utilizată de către Beneficiar, la alegerea acestuia, pentru înscrierea la un alt curs de pe platforma GoPublish, din gama de cursuri ale Prestatorului.
5.1.5 Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul Contract.
5.1.6 În cazul retragerii Beneficiarului din contract, Prestatorul va interzice orice utilizare ulterioară de către Beneficiar, a conținutului digital sau a serviciului digital, ce face obiectul prezentului Contract sau furnizat în temeiul prezentului Contract, în special prin blocarea accesului acestuia la conținutul digital sau la serviciul digital și/sau prin dezactivarea contului de utilizator al Beneficiarului.
5.2 Drepturile și obligațiile Beneficiarului
5.2.1. Să achite prețul convenit conform prezentului Contract, la termenele stabilite. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata stabilite, Prestatorul este absolvit de furnizarea serviciilor și produselor, ce fac obiectul prezentului Contract și de obligația oferirii accesului la platformă sau oricăror facilități sau servicii conexe serviciilor sau produselor neachitate.
5.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de Prestator și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa Prestatorului sau a oricărui alt participant în cadrul grupului sau cursului, fiind interzisă acestuia postarea de mesaje scrise/verbale sau manifestarea unor atitudini apte de a provoca orice fel de daună sau ar periclita imaginea Prestatorului sau a oricărei alte persoane. Discuțiile și/sau argumentările se vor purta pe un ton colegial, mesajele care nu respectă aceste minime reguli de conduită urmând a fi eliminate de pe platformă fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.
5.2.3 În ipoteza în care Prestatorul apreciază că faptele/mesajele postate/limbajul/tonul folosit ar fi de natură a aduce prejudicii de orice fel sau a periclita imaginea acestuia ori sunt contrare normelor de drept, valorilor sociale/morale, ordinii publice sau bunelor moravuri, poate hotărî, după notificarea prealabilă a Beneficiarului, să scoată Beneficiarul din grupul de suport, fără a mai avea acces la acesta. Pentru înlăturarea oricărei îndoieli, Beneficiarul nu va avea dreptul de a pretinde restituire prețului în astfel de situații.
5.2.4. Scoatere Beneficiarului din grupul de suport se va comunica prin intermediul platformei grupului de suport. Beneficiarul poate face opoziție în termen de 10 zile de la data la care a cunoscut sau trebuia să cunoască că a fost scos din grup, iar Prestatorul soluționează plângerea în termen de 5 zile de la primirea acesteia.
5.2.5. Să nu pună la dispoziția niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul sau părți ale acestuia pus la dispoziția sa de către Prestator, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre îmbunătățirea abilităților personale. În acest sens Beneficiarul este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți, acestea fiind destinate strict pentru a fi utilizate de Beneficiar.
5.2.6. Să nu distribuie, să nu copieze, să nu reproducă, partajeze sau înstrăineze sub nicio formă linkuri de pe platforma GoPublish, cursurile sau orice materialele la care are acces Beneficiarul, fără acordul prealabil scris al Prestatorului, acestea reprezintă proprietatea Prestatorului sau colaboratorilor acestuia, fiind puse la dispoziție strict pentru folosința și uzul personal al Beneficiarului.
5.2.7. Să nu aducă atingere imaginii Edukiwi, participanților sau autorului și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza prezentului Contract.
5.2.8. Să apere și să despăgubească Prestatorul împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu privire la modul în care Beneficiarul utilizează serviciile și produsele digitale ce fac obiectul prezentului Contract.
5.2.9. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.
5.2.10 Cursantul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.
5.2.11 Atunci când Beneficiarul își exercită dreptul de retragere în mod valabil în condițiile prezentului Contract, acesta are obligația de a se abține de la utilizarea conținutul digital sau serviciul digital oferit de Prestator, fiind interzisă punerea acestora la dispoziția terților.
5.2.12. Beneficiarul poate oferi din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului sugestii, păreri, testimoniale în legătură cu serviciile și produsele Prestatorului. În acest sens Prestatorul va avea dreptul de a include sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la produsele și serviciile Prestatorului în articolele sau în materialele de prezentare ale Societății, precum și de a publica sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la serviciile și produsele Prestatorului în reviste și pe pagini web.

Art.6 DREPTUL DE RETRAGERE

Dreptul de retragere aplicabil Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori, potrivit legii, este reglementat în Anexa 1 la prezentul Contract.

Art.7 RĂSPUNDERE

7.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract.
7.2. Prestatorul nu este răspunzător față de Beneficiar și nu va restitui, integral sau parțial, prețul dacă, fără a se limita la aceste situații, Beneficiarul în mod unilateral decide după începerea executării contractului să nu urmeze cursul, nu accesează și nu utilizează platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul prezentului Contract, nu efectuează activitățile teoretice și practice incluse în curs. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retrage a Beneficiarului.
7.3. Deoarece funcționarea serviciilor / produselor, ce fac obiectul contractului depinde de furnizorii de servicii internet Prestatorul nu poate garanta că serviciile oferite vor fi întotdeauna conforme cu dorințele Beneficiarului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau că erorile vor fi corectate în timp util, depinzând de ceilalți furnizori la rândul lui, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru aceste disfuncționalități.

Art.8. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

8.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractual dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat cunoștință în orice mod pe durata contractului.
8.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține în sarcina Beneficiarului timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Prestator (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Prestator în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:
Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;
Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;
Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.
8.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale, rezultate din prezentul Contract și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.
8.4 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor sale.
8.5 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu cursul se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil scris al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Art.9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor și serviciilor digitale, cursurilor, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de curs, în timpul procesului de formare sunt proprietatea sau se află în folosința Prestatorului și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.
9.2. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Beneficiar (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Prestatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Prestatorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Cursanților pe Site cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului.
9.3. Beneficiarii nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele Prestatorului, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, temelor, conținutului ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Prestator sau cu care Beneficiarul a avut contact cu prilejul furnizării Produselor și Serviciilor digitale (denumite Materiale). Prestatorul oferă numai un drept de utilizare a acestora, conform clauzelor prezentului Contract.
9.4. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Beneficiar exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor.
9.5. De asemenea, Beneficiarilor le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal.
9.6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

Art.10. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

10.1. Beneficiarul garantează și răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurență cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuși, angajați ori interpuși ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziția sa de către Prestator.
10.2. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut să acopere prejudiciul generat Prestatorului.

Art.11. ÎNCETAREA

11.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:
Prin îndeplinirea obiectului Contractului;
Prin acordul ambelor Părți;
Prin reziliere de către Prestator, în caz de încălcare de către Beneficiarul-consumator a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Prestatorul va notifica Beneficiarul-consumator în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră reziliat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate. În aceste condiții, Beneficiarul-consumator nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;
Prin rezilierea de către Beneficiarul-consumator, în caz de încălcare de către Prestator a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Beneficiarul-consumator va notifica Prestatorul în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră reziliat. În caz de neconformitate se aplică prezenta dispoziție în mod corespunzător, pentru înlăturarea oricărei neclarități în aceste condiții Beneficiarul are dreptul de a obţine încetarea contractului numai dacă neconformitatea nu este minoră.
Prin exercitarea de către Beneficiarul-consumator a dreptului de retragere în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

11.2. În cazul neachitării în termen a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării produselor și serviciilor digitale, care fac obiectul prezentului Contract.
11.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Beneficiarului. Încetarea prezentului Contract nu dă naștere dreptului Beneficiarului de a obține restituirea sumelor achitate în avans, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 11.1 lit. e) și art. 11.1 lit. b), în această din urmă situație numai dacă nu a început furnizarea Serviciilor și Produselor digitale.
11.4. În caz de reziliere a Contractului din culpa Beneficiarului, Prestatorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului.

Art.12. FORŢA MAJORĂ

12.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege.
12.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
12.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art.13. ALTE CLAUZE

13.1. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere drepturile și/sau obligațiile rezultând sau derivând din prezentul Contract către un terț fără consimțământul scris și prealabil al Prestatorului.
13.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu produsele și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului Contact revin exclusiv Prestatorului.
13.3 În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a produselor și serviciilor digitale comandate, conform prevederilor contractuale, Prestatorul este absolvit de obligația acordării produselor și serviciilor digitale.
13.4. Întârzierea la plată, peste data scadentă, dă dreptul Prestatorului de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, potrivit prevederilor contractuale.
13.5. Prestatorul are dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea Serviciilor, ce fac obiectul prezentului Contract, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:
Prestatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Beneficiarului;
Prestatorul are suspiciuni rezonabile că Produsele și Serviciile digitale vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului Contract ori a legislației incidente;
Beneficiarul utilizează Site-ul și/sau Produsele și Serviciile digitale în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;
Beneficiarul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Prestatorului, a afiliaților săi ori a celorlalți Beneficiari;
Beneficiarul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;
Beneficiarul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor și Serviciilor digitale;
Beneficiarul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi respectiv nelegitime ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, termenelor și condițiilor Site-ului, ale politicilor proprii unora dintre Produsele și Serviciile digitale sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator și/sau ale legislației în vigoare;
Beneficiarul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că încălca) drepturile de proprietate intelectuală și / sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Prestatorului.
13.6. În situațiile prevăzute mai sus, dacă este posibil, Prestatorul va informa în prealabil Beneficiarul cu privire la măsurile ce urmează a fi luate și motivele pe care se întemeiază acestea și, dacă este cazul (dacă s-a realizat tranzacția), iar Prestatorul nu a suferit un prejudiciu, se va restitui Cursantului contravaloarea Produselor și Serviciilor digitale achiziționate.
13.7. Dacă situațiile prevăzute mai sus constituie o încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Prestatorului, Prestatorul va avea dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor suferite, prezente sau viitoare.

Art.14. LITIGII

14.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.
14.2. În cazul în care părţile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de drept comun.

Art.15. CLAUZE FINALE

15.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentul Contract poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.
15.2. Clauzele prezentului Contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
15.3. Prezentul Contract se supune dispoziţiilor legii române.
15.4. Prezentul Contract nu aduce atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.
15.5. În cazul oricărui conflict, inconsecvențe, neconcordanțe sau dispoziții derogatorii între prezentul Contract și alte documente precum Termene și Condiții publicate pe Site sau alte mențiuni de pe Site sau prezentări publice, prezentul Contract va prevala.
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Contract:
Anexa 1 - Informații privind exercitarea dreptului de retragere. Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori
Anexa 2 - Formular de retragere
Anexa 3 – Nota de informare GDPR.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ________________.

ANEXA 1


Informații privind exercitarea dreptului de retragere. Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori
Prezenta politică se aplică numai în situația Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori.
Dreptul de retragere – reguli de aplicare
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 30 zile.
Perioada de retragere expiră după 30 zile începând de la data încheierii contractului (data confirmării de către Prestator a comenzii plasate de Beneficiar).
Excepție:
Vă informăm că dreptul de retragere nu este aplicabil, printre altele, în oricare dintre următoarele situații: (i) după prestarea integrală a serviciilor sau (ii) pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă a început executarea contractului.
Vă rugăm să aveți în vedere că odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Prestator și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei aferent cursului comandat de către dvs., veți pierde dreptul de retragere, în condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă.
Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării platformei aferent cursului comandat nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Prestatorul nu poate fi obligat la restituirea prețului.

Exercitarea dreptului de retragere

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, prin oricare dintre următoarele modalități:
a) Prin scrisoare transmisă prin poștă/curier la adresa: GO LEARN LIMITLESS S.R.L. , Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Strada Doamna Stanca, Nr. 29, Bloc 5, Etaj 3, Ap. 23, Judet Sibiu
b) Prin e-mail, la adresa: [email protected]

Pentru exercitarea dreptului de retragere puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Dacă Beneficiarul nu își exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului prevăzut mai sus, este decăzut din acest drept și nu va avea dreptul de a pretinde rambursarea sumei achitate.

Consecințele retragerii
Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.
Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

ANEXA 2


Formular de retragere

Prezentul formular se completează, se semnează și se transmite către Prestator numai dacă doriți să vă retrageți din contract.
Către: GO LEARN LIMITLESS S.R.L., cu sediul în Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Strada Doamna Stanca, Nr. 29, Bloc 5, Etaj 3, Ap. 23, Judet Sibiu, adresa de e-mail: [email protected]
Numele și prenumele dvs. ………………………………………………………………………………………………
(se va completa cu numele persoanei care exercită dreptul de retragere)
Adresa dvs. ………………………………………………………………………………………………
(se va completa adresa persoanei care exercită dreptul de retragere).
Adresa de e-mail: ………………………………………………………………………………………………
(dacă optați pentru transmiterea confirmării de primire a formularului de retragere prin e-mail)
Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la furnizarea următoarelor servicii / produse:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(se va completa cu serviciile/produsele la care doriți să renunțați)
Comandate la data ………………………………………………………………………
(se va completa cu data plasării comenzii)
Solicit returnarea banilor (dacă este cazul) în contul ………………………………………….………………………………………………… deschis la …………………………………………………………………., titularul contului ……………………..

Semnătura consumatorului:

________________________
(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Data: ………………………………………

ANEXA 3


Stimate domnule/ Stimată doamnă

Subscrisa GO LEARN LIMITLESS S.R.L., cu sediul în Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Strada Doamna Stanca, Nr. 29, Bloc 5, Etaj 3, Ap. 23, Judet Sibiu, având CUI: 49817067, Nr. de ordine la ORC: J32/634/2024 și Identificator Unic la Nivel European EUID ROONRC.J32/634/2024 , prin reprezentant legal Aleman Razvan Dorin, (denumită în continuare Societatea)

vă înaintăm prezenta

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale

Date personale prelucrate:
Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea fiind, în special, următoarele:
date cu privire la persoana dumneavoastră (precum: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, cod numeric personal, serie, număr, etc.)
date de contact (ex.: număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/reședință etc.) ;
alte date relevante în cadrul raportului contractual (date cu caracter personal în vederea executării contractului încheiat cu societatea);
datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință;
semnătura;
imagini și înregistrări video din cadrul cursului, ce face obiectul contractului încheiat cu Societatea;
date puse la dispoziție de către dumneavoastră prin poștă, telefon, e-mail sau mesaje în rețelele sociale;
datele de contact și istoricul mesajelor electronice din cadrul conversațiilor purtate cu Societatea;
date colectate din alte surse, în condițiile legii (spre exemplu, date colectate de către partenerii noștri din domeniul marketing, financiar, ș.a. cărora le-ați furnizat datele dumneavoastră și ați fost de acord ca acestea să fie transmise unor terțe persoane, în formă clară sau anonimizată).

Scopul prelucrării
Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului încheiat cu Societatea, inclusiv realizarea activităților efectuate de Societate în interesul dumneavoastră în virtutea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate;
Prezentarea produselor și serviciilor Societății;
Prelucrarea/înregistrarea solicitărilor efectuate de către dumneavoastră;
Recepționarea plății efectuate de către dumneavoastră, respectiv restituirea unor sume de bani, după caz;
Comunicarea produselor și materialelor promoționale ale Societății;
Verificarea veridicității datelor furnizate și preîntâmpinarea unor eventuale fraude;
Efectuarea statisticii și a analizei (datele dumneavoastră, în acest caz, se prelucrează într-o modalitate anonimizată);
Perfecționarea produselor și serviciilor Societății pe care le utilizați, în vederea oferirii de produse și servicii personalizate și asigurării unor servicii de mai bună calitate din partea angajaților noștri;
Transmiterea de oferte publicitare prin telefon, prin intermediul materialelor tipărite sau online;
Oferirea unui răspuns eficient și rapid la întrebările dumneavoastră și/sau pentru rezolvarea oricărei probleme în legătură cu utilizarea serviciilor Societății;
Primirea și/sau transmiterea corespondenței;
Informarea dumneavoastră și comunicarea cu dumneavoastră;
Întocmirea documentelor financiar – contabile necesare potrivit legii;
Arhivarea în condițiile legii;
Gestionarea și administrarea sistemului IT, platformei online și de prelucrare a informației, precum și mentenanța aplicațiilor și sistemelor IT utilizate de către Societate;
Respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate, după caz, de:
Art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – în baza consimțământului dumneavoastră, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru executarea Contractului încheiat cu Societatea sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea Contractului cu Societatea;
Art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine Societății;
Art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza, după caz, în temeiul:
Art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – în baza consimțământului dumneavoastră, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Persoane care vor avea acces la datele cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Societatea ) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
Categorie de destinatari / Destinatari
1. Furnizori/prestatori în următoarele domenii: resurse umane, curierat/servicii poștale, etc.;
2. Colaboratori și parteneri ai Societății: GoPublish Mastermind SRL.
3. Companiilor din grupul GoPublish, aflate pe teritoriul României.
4. Alte Entități: instituții bancare (în vederea realizării operațiunilor bancare), succesorilor (pentru continuarea furnizării serviciilor, în cazul în care Societatea este transmisă unei alte entități), ANAF, consultanți fiscali, juridici, experților contabili etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face în baza temeiurilor legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt păstrate atâta timp cât subzistă scopul prelucrării acestora.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și Societate precum și, după caz, pe durată de 10 ani calendaristici ulterior furnizării serviciului prevăzut în Contract, cu excepția altui termen indicat în contract sau prevăzut de lege. De asemenea, Societatea are obligația de a respecta termenele de a păstrare/arhivare/stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare.

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Menționăm că intervenția asupra datelor, pe care ni le-ați furnizat, poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate. În acest caz Societatea este exonerata de răspundere.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să ne contactați direct la datele de contact menționate mai jos.
În cazul în care considerați că drepturile vă sunt încălcate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.

Date de contact:
GO LEARN LIMITLESS S.R.L.
cu sediul în Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Strada Doamna Stanca, Nr. 29, Bloc 5, Etaj 3, Ap. 23, Judet Sibiu,
Telefon: +40 756 336 934
E-mail: [email protected]

© 2024 GoPublish. All rights reserved.